مراقبت آگاهانه از رابطه

مراقبت آگاهانه از رابطه. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

سواد رابطه چیست؟

سواد رابطه چیست؟ این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

چرا بعضی مردها پنهانکاری میکنند؟

چرا بعضی مردها پنهانکاری میکنند؟ این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

پذیرش تقصیرات خود

پذیرش تقصیرات خود. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

وقتی میگه من آمادگی ازدواج ندارم

وقتی میگه من آمادگی ازدواج ندارم. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

نارضایتی، ناامیدی و غرزدن

نارضایتی، ناامیدی و غرزدن. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

سادیسم و مازوخیسم

سادیسم و مازوخیسم. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

زمان مورد نیاز شناخت قبل از ازدواج

زمان مورد نیاز شناخت قبل از ازدواج. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

دوست داشتن و عدم تحمل هم

دوست داشتن و عدم تحمل هم. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

خیانت و مؤلفه های آن

خیانت و مؤلفه های آن. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!

خودتنظیمی

خودتنظیمی. این عنوان این جلسه از سلسله آموزش های ویدیویی «اصول حفظ رابطه» است که توسط روانشناس فاطمه رضایی ارائه میگردد.

رایگان!