مصاحبه انگیزشی (ویژه روانشناسان)

پادکست های آموزش مصاحبه انگیزشی (ویژه ی روانشناسان)، مدرس: امیر شهرکی مهاجر، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

تومان 100,000