دکتر فاطمه خالقی

دکتر فاطمه خالقی، روانشناس، سکستراپ، اسکماتراپ، و مایندفولنس میباشند و ایشان از مدرسان در استادمجازی در زمینه ی سکستراپی هستند.